Online
bestellen
Header_066.jpg

Over deze pagina

Op deze pagina treft u onze algemene voorwaarden aan.

Eventuele vragen en/of opmerkingen kunt u aan ons kenbaar maken via de contactpagina.

Algemene voorwaarden

De website op www.vishandelpooye.nl is een initiatief van Vishandel Pooyé gevestigd aan de Markt 1 te Oosterhout hierna te noemen 'Pooyé'.

1. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden (hierna: 'Voorwaarden') zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten met Vishandel Pooyé (hierna: 'Pooyé') die online via de website worden gedaan.
 2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
 3. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 4. Op deze Voorwaarden en hieraan verbonden aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten met Pooyé is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 5. Een soepele hantering van deze Voorwaarden laat Pooyé onverlet alsnog strict deze Voorwaarden te hanteren. Hieraan kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

2. Aanbiedingen/overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen van Pooyé zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld.
 2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Pooyé.
 3. Pooyé is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering cq. overeenkomst te verbinden.

3. Prijs en betaling

 1. Alle vermelde prijzen op www.vishandelpooye.nl zijn in euro's en inclusief BTW. Getoonde productinformatie en prijzen zijn onder voorbehoud op basis van de op dat moment geldende specificaties van het product.
 2. Actieprijzen zijn uitsluitend geldig voor de duur van de actieperiode en onder de voorwaarden zoals vermeld op www.vishandelpooye.nl.
 3. Bestellingen die via de bestelsite www.vishandelpooye.nl, telefonisch of per e-mail worden gedaan, dienen contant bij het afhalen door u aan Pooyé te worden betaald.
 4. Pooyé houdt zich het recht voor de prijzen te wijzigen zonder hierdoor op enige wijze aansprakelijk te zijn jegens u, zeker wanneer noodzakelijk op grond van wettelijke voorschriften.
 5. Pooyé is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden in de product- en/of prijsinformatie.
 6. Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Pooyé gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomsten en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

4. Bestelling

 1. Elke bestelling wordt door Pooyé met de grootste zorg en vakmanschap voor u bereid. Mocht er onverhoopt iets niet in orde zijn, laat dit Pooyé dan per direct per e-mail via info@vishandelpooye.nl weten om u optimaal van dienst te kunnen zijn.
 2. Betaling dient altijd te gebeuren contant aan de balie in de winkel. Op rekening leveren is enkel en alleen mogelijk voor bedrijven na ontvangst van uw KvK- en BTW-gegevens en bij bestellingen boven de € 2.500,- per maand.
 3. Bij het plaatsen van een telefonische bestelling dan wel per e-mail via de website www.vishandelpooye.nl dient u zelf de bestelling af te halen bij de balie van de winkel van Pooyé aan de Markt 1 te Oosterhout.
 4. Op zon- en feestdagen kunnen geen bestellingen worden geplaatst om op diezelfde dag te worden afgehaald. Er kunnen uiteraard wel bestellingen worden geplaatst om op een andere dag tijdens de reguliere openingstijden van de winkel van Pooyé te worden afgehaald.
 5. Pooyé doet haar uiterste best om de gewenste producten op de door u aangegeven tijdstippen te bezorgen c.q. klaar te hebben. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.

5. Reclames en aansprakelijkheid

 1. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Pooyé hiervan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen drie (3) werkdagen na de aflevering, schriftelijk en beargumenteerd van in kennis te stellen.
 2. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, zal Pooyé de desbetreffende producten tegen retournering vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde van de betreffende producten restitueren.

6. Overmacht

 1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten kan Pooyé, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling opschorten dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden zonder opgave van reden, zonder dat Pooyé gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Pooyé kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.